અમદાવાદ ખાતે ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી મા સિલાઈ મશીન ઓપરેટર, દરજી જોઈએ છીએ

૨૦ જાગ્યા ખાલી છે

સિલાઈ ના જાણકાર પુરુષ મહિલા નોકરી માટે સંપર્ક કરી શકે છે.

http://www.uniqare.in

+91 95128 97256