અમદાવાદ ખાતે ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી મા સિલાઈ મશીન ઓપરેટર, દરજી જોઈએ છીએ

લેડીસ ડ્રેસ સિલાઈ ના જાણકાર પુરુષ મહિલા નોકરી માટે સંપર્ક કરી શકે છે.

uniqare.consultancy@gmail.com

http://www.uniqare.in

+91 95128 97256