ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા 20 માઈક્રોન્સ લિમિટેડ મા ભરતી

પોસ્ટ : કેમિસ્ટ
પગાર : ૧૩૦૦૦ થી ૧૭૦૦૦ માસિક
અનુભવ : ફ્રેશર, ૧ થી ૨ વર્ષ
ઇન્ટરવ્યુ તા. : ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ મંગળવાર
લાયકાત : બી એસ સી / એમ એસ સી કોઈ પણ પ્રવાહ
સમય : ૧૦ થી ૨

સ્થળ : 20 Microns Limited,
172-175 JArod Samlaya road,
Vadadala Dist, Savli, Vadodara

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો ૭૫૭૪૮૦૬૪૯૧

Uniqare on board Job portal

Government jobs
Private jobs
Daily job posting
New opening
New recruitment
Urgent hiring
IT jobs
Engineering Jobs
Technical jobs
Labour worker helper jobs
Marketing sales jobs
Jobs in Gujarat
Jobs in Ahmedabad
Jobs in Vadodara
Jobs in Surat
Jobs in Rajkot