જોઈએ છે છોકરાઓ જેને Google Pay, Amazon Pay, Paytm, Bharat Pe, Phone Pe અને માર્કેટિંગ નો અનુભવ હોય.

Company Name : *Pagarbook*

Location : *Ahmedabad, Gujarat*

*Work : Pagarbook Application Installation Work*

Salary : 30 Rs per application valid installation

Intrested Candidates send details

Name
Location
Mobile number

Apply Link : https://wa.me/919512897256?text=Apply+For+Pagar+Book+App+Installation

*Plz Forward…*
*Happy To Help…*

uniqare.in

Uniqare on board Job portal

Government jobs
Private jobs
Daily job posting
New opening
New recruitment
Urgent hiring
IT jobs
Engineering Jobs
Technical jobs
Labour worker helper jobs
Marketing sales jobs
Jobs in Gujarat
Jobs in Ahmedabad
Jobs in Vadodara
Jobs in Surat
Jobs in Rajkot